เทศบาลนครแหลมฉบัง มอบปริญญาชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 จากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง จังหวัดชลบุรี - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง มอบปริญญาชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 จากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง จังหวัดชลบุรีที่ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านไร่ หนึ่ง อดีตนายกฯบุญเลิศ  น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมกับ นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560  ปริญญาชีวิตจากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายลออ  สมุทรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประธานชุมชนทั้ง 23 ชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ภาพบรรยากาศการรับมอบปริญญาชีวิต ประจำปี 2560  ซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดการเรียนการสอน 1 ภาคเรียน ให้ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการได้ฝึกอบรมด้านวิชาการ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และกิจกรรมที่น่าสนใจทางด้านอื่น ๆ  

นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เหตุผลที่มีการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนื่องจากทางเทศบาลนคร แหลมฉบัง เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงควรได้รับรางวัลในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ โดยได้บูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันรวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here